உள்நாட்டு இறை வரி (திருத்தம்) சட்டம் மூலம் நாடாளுமன்றத்தில் இன்று நிறைவேற்றம்

18

உள்நாட்டு இறைவரி (திருத்த) சட்டமூலத்தின் இரண்டாம் வாசிப்பு இன்று பாராளுமன்றத்தில் 45 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது.

உள்நாட்டு வருவாய் திருத்த சட்ட மூலத்துக்கு ஆதரவாக 103 வாக்குகளும் எதிராக 58 வாக்குகளும் கிடைத்தன.

இதற்கிடையில், சமூக பாதுகாப்பு பங்களிப்பு வரி (திருத்தம்) சட்டம் மூலமும் வாக்கெடுப்பின்றி நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

Join Our WhatsApp Group