பாடசாலைகளுக்கு 21 ஆம் திகதி முதலாம் தவணை விடுமுறை

80

அரசு பாடசாலைகளுக்கு 21 ஆம் திகதி முதலாம் தவணை விடுமுறை வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு மற்றும் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பாடசாலைகளுக்கு 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான முதலாம் தவணை விடுமுறை மற்றும் தொடக்க தேதிகளை கல்வி அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, அரசு மற்றும் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கான 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் கல்விக் காலம் ஜூலை 21, 2023 அன்று முடிவடைகிறது.

இதற்கிடையில், அரசு மற்றும் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கான 2023 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் கல்விப் பருவம் ஜூலை 24, 2023 அன்று தொடங்கும்.

Join Our WhatsApp Group