2024: அரச பாடசாலைகளில்தரம்- 1 க்கு மாணவர்களை சேர்க்கும் அறிவுறுத்தல்

20

2024 ஆம் ஆண்டிற்கான அரச பாடசாலைகளில் தரம் ஒன்றிற்கான மாணவர் சேர்ப்பு செயல்முறை தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களை கல்வி அமைச்சு இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

www.moe.gov.lk என்ற இணையத்தளத்தில் மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டிற்கான அரசுப் பள்ளிகளில் தரம் ஒன்றில் தங்கள் குழந்தைகளைச் சேர்க்க, பெற்றோர் அல்லது சட்டப்பூர்வ பாதுகாவலர்கள் வழங்கப்பட்ட மாதிரி மற்றும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்கள், ஆகஸ்ட் 18, 2023க்கு முன் பெறப்பட்டதை உறுதிசெய்து, பதிவு செய்யப்பட்ட தபால் மூலம் அந்தந்த பள்ளித் தலைவர்களுக்கு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

Join Our WhatsApp Group