இலங்கையில் இன்று தங்கத்தின் விலை

49

தங்கம் அலகு தங்க விலை

24 காரட் 1 கிராம் ரூ. 20,490.00
24 காரட் 8 கிராம் (1 சிப்பாய்) ரூ. 163,900.00
22 காரட் 1 கிராம் ரூ. 18,790.00
22 காரட் 8 கிராம் (1 சிப்பாய்) ரூ. 150,300.00
21 காரட் 1 கிராம் ரூ. 17,930.00
21 காரட் 8 கிராம் (1 சிப்பாய்) ரூ. 143,450.00

Join Our WhatsApp Group